Met veel plezier heb ik 12,5 jaar gewerkt aan Leerprikkels. Vanwege ontwikkelingen op studie- en werkgebied komt de mogelijkheid om je aan te melden of in te schrijven per direct te vervallen. Meer informatie volgt in 2024!

 • afb-header-1.jpg title=

Print

Algemene Voorwaarden Leerprikkels

 1. Bij inschrijving via de website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Leerprikkels, die u voor of tijdens het inschrijven zijn gepresenteerd.
 2. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging (via de mail) van Leerprikkels inclusief een voorstel voor een afspraak.
 3. Leerprikkels bepaalt de plaats en tijd waarop de begeleiding wordt gegeven. Leerprikkels is bevoegd de plaats en de tijd in overleg te wijzigen.
 4. Met deze overeenkomst gaat de Leerprikkels een inspanningsverplichting, maar geen resultaatverplichting aan, wat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen.
  Het resultaat is sterk afhankelijk van de inspanning van de cliënt.
 5. De aansprakelijkheid van Leerprikkels is beperkt tot het factuurbedrag van de openstaande factuur welke maandelijks digitaal wordt verstrekt.
 6. In geval van ziekte zal de cliënt hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis geven, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch worden geannuleerd.
 7. De afgesproken lestijden zijn bindend. Indien minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, kan er naar een vervangende lestijd worden gezocht.
 8. Cliënt ontvangt na het eerste bezoek een factuur met het verzoek deze binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen.
 9. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de cliënt of ouders/verzorgers van de cliënt kan Leerprikkels de begeleiding per direct beëindigen.
 10. Alle door Leerprikkels verstrekte les- en oefenmateriaal is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mag niet door hem of haar zonder voorafgaande toestemming van Leerprikkels worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 11. Leerprikkels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de cliënt onjuiste en/of onvolledig verstrekte gegevens.
 12. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 13. Leerprikkels is bevoegd om de cliënt (tijdelijk) de toegang c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien hij of zij zich niet houdt aan de overeengekomen afspraken en/of indien de cliënt zich zodanig gedraagt dat van Leerprikkels in redelijkheid niet verwacht kan worden dat zij haar diensten voortzet.
 14. Niets uit de algemene voorwaarden mag zonder schriftelijke toestemming van Leerprikkels worden gebruikt.

Print

Leren

Op zoek naar hulp bij leerproblemen? Dit kan
uw kind verwachten:

 

Rose Zonneveld